انقلاب و تحول

باز مهندسی فرآیندها

مهندسی مجدد یا BPR عبارت است از طراحی دوباره فرایندهای کسب و کار، سیستم های مرتبط با آن ها و ساختارهای سازمانی به منظور دستیابی به بهبود چشمگیر در عملکرد سازمان. در مهندسی مجدد، طراحی ریشه ای فرایندها، تشکیلات، و فرهنگ یک شرکت برای دستیابی به جهش هایی خارق العاده در عملکرد آن شرکت با کنار نهادن شیوه های قدیمی و سنتی و نگرشی جدید به کار برای به وجود آوردن محصول و یا خدمتی مناسب صورت می گیرد.

اقدامات اساسی در عملیات باز مهندسی

1- ارزيابي وضعيت فعلي

سازمان‏ها وقتي دست به بازمهندسي مي ‏زنند كه از وضعيت فعلي ناخشنود باشند؛ فرايندها، مخاطب ‏ها و مشتريان سازمان رضايت آن را در پي ندارند. سازمان با سطح مديريتي دست و پاگير، پيچيده و نظام كم‏ بازده مواجه است. سازمان قادر نيست كه نيازهاي مشتريان را به موقع و به طور كامل برآورده سازد. شناسايي چنين وضعيتي نيازمند ارزيابي دقيق وضعيت فعلي سازمان است تا با شناسايي نقاط ضعف، به ضرورت بازمهندسي پي ببريم و با شناسايي نقاط قوت نقطه آغازين آن را ترسيم نماييم.

2- وجود قهرماني در رأس سازمان

بدون وجود فرد خلّاقي در سطوح عالي سازمان تغييرات بنيادي مانند بازمهندسي دير يا زود با شكست مواجه خواهد بود. اين قهرمان بايد با حمايت‏هاي خود اطمينان‏بخش اقدامات سازمان باشد. با افزايش حمايت مديران عالي، تأثير تصميمات بازمهندسي بيشتر مي‏شود و منابع گسترده‏ تري در اختيار قرار خواهد گرفت و مي‏توان به پيشبرد بازمهندسي بيشتر اميدوار بود.

3- تشكيل تيم هدايتگر

براي هدايت امور در سازمان تيمي متشكل از مديران ارشد منابع انساني، مديران نظام‏هاي اطلاعاتي، مديران سطوح عملياتي و كارشناساني از بيرون تشكيل مي‏شود. اين تيم مسئوليت‏هاي متعددي را بر عهده دارد؛ از جمله:

• درك نياز اساسي مشتريان در ارتباط با فرايند توليد يا خدمات؛

• نقشه فرايندهاي رايج و الزامات نظام؛

• مورد توجه قرار دادن يك كالا يا خدمت جديد در فرايندها؛

• تعريف كردن فرايندهاي بازمهندسي و ارائه طرح مرحله‏اي عمليات. مهم‏ترين كار تيم هدايتگر در اين مرحله انجام مي‏شود.

4- تشكيل تيم مجري

اين تيم به منظور حل هر مسئله‏اي كه در فرايند كار پيش بيايد تشكيل مي‏شود. اعضاي تيم با توجه به فرايندهاي جاري، فرايند جديدي ارائه مي‏كنند. همچنين به تحليل هزينه ـ سود هر راه حل پرداخته و آن را هدايت مي‏كنند و در نهايت، زيربناي كار، نيروي انساني و تجهيزات مورد نياز نظام را تعيين مي‏كنند. بعد از اين، به آزمايش كردن برنامه، نصب تجهيزات، انتقال مديريت، آموزش كاركنان و به كارگيري نيروهاي جديد پرداخته مي‏شود.

مزایای باز مهندسی

• یکپارچگی مشاغل

• کارمند‌محوری

• کاهش بازرسی و کنترل

• کاهش موارد اختلاف

• امکان ایجاد تمرکز و تمرکززدایی